Spring naar de inhoud

PRIVACY POLICY XTRA INTERIM

1. Contactgegevens inzake vragen m.b.t. wet op de privacy (GDPR)

U kan als klant/prospect uw vragen, opmerkingen en klachten richten aan Xtra-Interim, met maatschappelijke zetel te Stokerijstraat 29 C te 2110 Wijnegem.

U kan dat ofwel schriftelijk aan bovengenoemd adres t.a.v. de CFO. Uiteraard kan u ook een mail richten aan privacy@xtra.works

Uiteraard zullen wij steeds zo snel mogelijk uw bericht beantwoorden.

2. Welke gegevens verzamelen wij :

Wij verzamelen enkel de info die publiek beschikbaar zijn, zoals adresgegevens en identificatiegegevens m.b.t. uw onderneming.

Enkel de gegevens die u ons supplementair overmaakt, met name deze m.b.t. personen, vallen onder de wet op de privacy.

Deze gegevens zullen in onze verschillende toepassingen enkel worden gebruikt voor zover deze noodzakelijk zijn voor de opvolging van onze gegevens inzake prospect/klantenopvolging.

Daarnaast gebruiken wij deze informatie enkel inzake bevragingen, nieuwsbrieven en andere HR-gerelateerde onderwerpen.

Wij zullen u voortaan steeds de mogelijkheid bieden u uit te schrijven m.b.t. mailings ed.

Ook bij bevragingen m.b.t. HR gerelateerde onderwerpen, zal u steeds de mogelijk hebben aan te duiden over welke onderwerpen u wenst geïnformeerd te blijven of u toelaten zich uit te schrijven.

Wanneer u zich uitschrijft voor een onderwerp, zullen wij u ook niet verder hierover informeren, tenzij u zich via onze website terug aanmeldt om deze informatie opnieuw te ontvangen.

3. Gegevensverwerkers

Om u als prospect/klant te beschermen tegen derden, sluiten wij met elk van onze gegevensverwerkers een verwerkersovereenkomst af om op deze manier u als prospect of klant te beschermen tegen gegevensoverdracht.

Wij zullen dan ook op geen enkele manier uw aan ons toevertrouwde informatie overdragen aan derden.

4. Klachten

U kan ook steeds klacht indienen bij de Belgische Privacy commissie wanneer u van mening bent dat uw rechten inzake vertrouwelijkheid werden geschonden.

PRIVACY POLICY UITZENDKRACHTEN

1. Contactgegevens inzake vragen m.b.t. wet op de privacy (GDPR)

U kan als uitzendkracht uw vragen, opmerkingen en klachten richten aan Xtra-Interim, met maatschappelijke zetel te Stokerijstraat 29 C te 2110 Wijnegem.

U kan dat ofwel schriftelijk aan boven vernoemd adres t.a.v. de CFO. Uiteraard kan u ook via  mail uw boodschap richten aan privacy@xtra-interim.be.

Uiteraard zullen wij steeds zo snel mogelijk uw bericht beantwoorden.

2. Wat zijn personeelsgegevens inzake privacywetgeving :

Dit betreft alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dat wil zeggen dat het hier gaat over een natuurlijke persoon die kan herkend worden aan de hand van bijvoorbeeld de naam, adresgegevens en alle andere gegevens die u als persoon kan identificeren.

Als uitzendkantoor verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens.

Definitie van bijzondere persoonsgegevens :

Dit betreft de verwerking van gegevens inzake ras, religieuze overtuigingen, genetische gegevens, gegevens m.b.t. de seksuele geaardheid, biometrische gegevens en/of gegevens m.b.t. de gezondheid.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij m.b.t. onze uitzendkrachten?

Voor onze uitzendkrachten en kandidaten verzamelen wij gegevens m.b.t. :

– Cv’s en de daarbij horende gegevens m.b.t. het sollicitatiegesprek

– Digitale gegevens (foto’s, …) waarvoor u toestemming hebt gegeven

– Alle informatie om correcte loonverwerkingen te kunnen garanderen : adresgegevens, gezinsgegevens, bankrekeningnummer

– Looninformatie die betrekking hebben met uw kandidatuur en tewerkstelling

4. Duurtijd van de verwerking van uw gegevens

Alle gegevens m.b.t. kandidaten worden minimum 2 jaar bijgehouden, tenzij u expliciet in een langere periode toestemt.

Voor alle uitzendkrachten, waarvoor wij minimum 1 arbeidsovereenkomst hebben opgesteld, voorzien wij in de wettelijke termijnen van 5 jaar inzake bewaarplicht.

Dat betekent concreet dat wij alle gegevens actief bijhouden tijdens het jaar dat de arbeidsovereenkomst werd opgesteld tot en met 5 jaar na de fiscale afsluiting van het jaar van de arbeidsovereenkomst.

Hierop kan geen enkele uitzondering worden toegestaan, om welke reden dan ook omwille van de wettelijke bewaartermijnen die ons als werkgever zijn opgelegd.

5. Uw rechten als uitzendkracht

5.1 Recht op inzage en toegang

U hebt als uitzendkracht het recht op inzage van uw gegevens, conform de geldende voorwaarden in de sector. Dit recht kan u gratis uitoefenen.  Hiervoor kan u een mail sturen naar privacy@xtra-interim.be of uw verzoek schriftelijk sturen naar de maatschappelijke zetel.

5.2 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover wij u gegevens, met uw voorafgaande toestemming, hebben verwerkt, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekking, voor zover deze niet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van onze wettelijke verplichtingen inzake loonverwerking.

5.3 Recht van gegevensoverdracht

Conform de bepalingen die in onze sector gelden, beschikt u over het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gangbare gestructureerde vorm om deze over te dragen aan andere verantwoordelijke gegevensverwerkers.

5.4 Recht op verbetering, verwijdering of beperking

U hebt het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, te beperken, of te verwijderen. Verwijderen is uiteraard slechts mogelijk voor zover er op dat moment nog geen loonverwerking werd uitgevoerd.

5.5 Klacht

U kan ook steeds klacht indienen bij de Belgische Privacy commissie wanneer u van mening bent dat uw rechten inzake vertrouwelijkheid werden geschonden.